Novinky

Hospodářské Upozornění k uveřejněnému prospektu dluhopisu 6,50/2021 ISIN CZ0003516890

23.
Červen
2017

V textu níže je upozornění k uveřejněnému prospektu dluhopisu 6,50/2021 ISIN CZ0003516890.

Upozornění: Zde uveřejněný prospekt dluhopisů (dále jen „Prospekt“) byl vypracován a uveřejněn výlučně pro účely veřejné nabídky dluhopisů v České republice ve smyslu § 34 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a pro účely přijetí dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu společnosti Burza cenných papírů Praha, a.s. Nabídka není adresována osobám mimo území České republiky.

Prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky č.j. 2017/083995/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2017/00023/CNB/572 ze dne 21. června 2017, které nabylo právní moci dne 22. června 2017. Emitent nepožádal o schválení nebo uznání Prospektu v jiném státě a dluhopisy nejsou povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli jurisdikce s výjimkou schválení Prospektu ze strany České národní banky a obdobně nebude bez dalšího umožněna ani jejich nabídka s výjimkou jejich nabídky v České republice, jak je popsána v Prospektu. Rozšiřování Prospektu a nabídka, prodej nebo koupě dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem.

Emitent zejména upozorňuje potenciální nabyvatele dluhopisů, že dluhopisy nejsou a nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených států amerických z roku 1933 v platném znění (dále jen „Zákon o cenných papírech USA“) ani žádnou komisí pro cenné papíry či jiným regulačním orgánem jakéhokoli státu Spojených států amerických, a v důsledku toho nesmějí být nabízeny, prodávány nebo předávány na území Spojených států amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených států amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Nařízení S vydaném k provedení zákona o cenných papírech USA), jinak než na základě výjimky z registrační povinnosti podle zákona o cenných papírech USA nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registrační povinnosti podle Zákona o cenných papírech USA.

Emitent dále upozorňuje, že dluhopisy nesmějí být nabízeny ani prodávány ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Velká Británie“) prostřednictvím rozšiřování jakéhokoliv materiálu či oznámení, s výjimkou nabídky prodeje osobám oprávněným k obchodování s cennými papíry ve Velké Británii na vlastní nebo na cizí účet, nebo za okolností, které neznamenají veřejnou nabídku cenných papírů ve smyslu zákona o společnostech z roku 1985 v platném znění. Veškeré právní úkony týkající se dluhopisů prováděné ve Velké Británii, z Velké Británie nebo jakkoliv jinak související s Velkou Británií pak rovněž musí být prováděny v souladu se zákonem o finančních službách a trzích z roku 2000 (FSMA 2000) v platném znění, nařízením o propagaci finančních služeb FSMA 2000 z roku 2005 (Financial Promotion Order) v platném znění a nařízeními o prospektu z roku 2005 (The Prospectus Regulations 2005) v platném znění.